Recent Posts

羅馬書 Romans 下

羅馬書 Romans 下

羅馬書 Romans 下 (粵語) 提要 喺基徒裏面嘅新生命(5章1節-8章39節)上帝計劃中嘅以色列人(9章1節-11章36節)基督徒嘅行為(12章1節-15章13節)結語同問候(15章14節-16章27節) 主要內容 不再作罪的奴隸,而是通過基督作義的僕人 (覆蓋羅馬書5章1節-6章23節的內容)保羅指出,罪是從一人亞當入了世界,罪又帶來了死亡,“於是死就臨到眾人,因為眾人都犯了罪。” (羅馬書5章12節)從亞當到摩西,死一直作王。上帝通過摩西賜下律法時,罪就更為彰顯,死也繼續作王。但現在上帝的非配得仁慈顯得更為豐盛;藉著基督的順服,眾人就稱義而可得永生。但這絶不是生活在罪裡的藉口。受洗歸入基督的人必須對罪死去。他們的舊品格已被釘死,但他們卻對上帝活過來了。罪不再轄制他們,相反他們已成為義的奴隸,以至成聖。 “因為罪的工價乃是死;惟有上帝的恩賜,在我們的主基督耶穌裡,乃是永生。”

Read More »

羅馬書 Romans 上

羅馬書 Romans 上

羅馬書 Romans 上 (粵語) 提要 序要同題旨(1章1-17節)人需要拯救(1章18節-3章20節)上帝拯救之道(3章21節-4章25節) 主要內容 羅馬書堪稱為基督教希臘文聖經中最雄渾有力的書之一, 書中的論據十分確鑿, 而且大量援引希伯來文聖經的經文作為佐證。保羅用優雅的言辭討論第一世紀的基督徒會眾由於包括猶太人和希臘人而引起的難題。 猶太人因為是亞伯拉罕的後裔便可享有優先權嗎?成熟的基督徒明白人無須再遵守摩西的律法, 但他們有權絆跌那些較軟弱而繼續緊守古代習俗的猶太籍弟兄嗎?在信中, 保羅肯確地表明猶太人和非猶太人在上帝面前都是平等的, 人不能靠謹守摩西律法, 而是要對耶穌基督懷具信心, 並且藉賴上帝所賜的非配得仁慈, 才能稱義。同時, 既然基督徒處於各種權威之下, 上帝也要求他們向這些權威表現適當的順服。

Read More »

申命記 Deuteronomy (粵語)

申命記 Deuteronomy (粵語)

申命記 (粵語) 申命記係喺希臘文「第二部律法」而來,唔係重複第一部律法,而係重新解釋,同埋復傳西乃山嘅律例,記載摩西喺摩押向以色列人所做一連串嘅指示。嗰時以色列人已經到達一個長遠旅程嘅終點,正準備進佔迦南。 呢卷書最重要嘅記錄係: 摩西追述四十年來經歷嘅重大事件,提醒人民,要記得上帝點樣帶佢哋經過曠野,同埋呼籲佢哋一定要順服上帝,對佢忠心。摩西重申十誡,強調第一誡係勸人民只敬拜上帝。然後佢複述將來以色列人進入上帝應許之地之後應該遵守嘅律例。摩西提醒人民,上帝同佢立約嘅意義,勸佢哋重新立志,履行約嘅義務。約書亞被立繼承摩西做以色列人民嘅領袖。摩西朗誦一首歌,頌讚上帝嘅信實,佢為以色列人各支派祝福之後,喺約旦河東岸嘅山上離世。 呢卷書主題係描寫上帝點樣拯救同賜畀佢所愛嘅選民,因此佢嘅選民一定要緊記喺心、愛佢、順服佢,能夠保留生命,一路蒙福。第6章5節:「你哋要盡心、盡性、盡力愛耶和華—你哋嘅上帝」係呢卷書嘅重要經句,耶穌認為呢條係一切誡命中最重要嘅一條。 提要 摩西第一次嘅指示(1章1節-4章49節)摩西第二次嘅指示(5章1節-26章19節)十誡(5章1節-26章19節)其他律例、教訓同勸勉(11章1節-26章19節)入去迦南前嘅指示(27章1節-28章68節)重新立約(29章1節-30章20節)摩西臨死前嘅教訓(31章1節-33章29節)摩西嘅死(34章1-12節) Source: zh-yue.wikipedia.org & youtube@thebibleproject.com & youtube@TheSoldierNobody

Read More »