Tag Archives: 歷代志

歷代志上下

歷代志

歷代志上下 1-2 Chronicles 第一章 亞當之譜系.亞伯拉罕之後裔.以掃之後裔.西珥之後裔.以東諸王.以東諸族長第二章 以色列之後裔.猶大之後裔.希斯崙之後裔.迦勒之後裔第三章 大衛之諸子.所羅門之後裔第四章 复記猶大之後裔.西緬之後裔第五章 流便之後裔.迦得之後裔.流便迦得瑪拿西族勝敵據地.瑪拿西半支派所居之地.二支派半人違逆上帝第六章 利未之後裔.大衛立司理謳歌者.亞倫後裔之職任.亞倫後裔之邑郊第七章 以薩迦之後裔.便雅憫之後裔.拿弗他利之後裔.瑪拿西之後裔.以法蓮之後裔.以法蓮裔所居之邑鄕.亞設之後裔第八章 便雅憫之後裔第九章 居耶路撒冷之以色列後裔.利未人之職任第十章 掃羅及其子見殺第十一章 以色列民集於希伯崙膏大衛為王.大衛攻取錫安保障.記大衛之諸勇士第十二章 詣洗革拉歸大衛之勇士.迦得族歸大衛之勇士.歸大衛之便雅憫猶大人.歸大衛之瑪拿西人.歸大衛之戰士成軍.以色列民同心立大衛為王第十三章 大衛舁約匱至俄別以東家第十四章 記大衛之諸子.大衛擊敗非利士人第十五章 為上帝匱備所.任利未人舁約匱.命利未族長立謳歌者作樂.舁約匱入大衛城 第十六章 大衛獻祭為民祝嘏.立利未人供役於匱前.大衛歌頌耶和華.留亞薩及其昆弟恆供事於約匱前第十七章 大衛有意為耶和華建殿上帝不許.大衛之祈禱第十八章 大衛再敗非利士人.敗摩押人.敗亞蘭人.亞比篩擊以東人.大衛王秉公治民第十九章 大衛遣使詣哈嫩.亞捫人備​​戰.亞蘭人與亞捫人敗遁第二十章 約押攻取拉巴.三敗非利士人第二十一章 大衛核數以色列民.耶和華怒降疫癘.大衛築壇獻祭第二十二章 囑所羅門為主建殿第二十三章 所羅門為以色列王.利未人之職任第二十四章 亞倫後裔之班次.其馀利未之裔亦掣籤得職第二十五章 大衛簡立謳歌者.簽分二十四班第二十六章 司閽者之班次.掌府庫之利未人.為有司士師之利未人第二十七章 以色列族之班長.記各支派之長.記大衛諸臣及其職守第二十八章 大衛集眾宣述建殿之意.以聖殿模式示所羅門.特勗所羅門第二十九章 大衛王備金銀銅鐵木石建殿.會眾盡心樂輸.大衛稱頌耶和華.會眾頌讚耶和華.复膏所羅門立之為王.大衛考終 來源: BibleProject – Cantonese and zh.wikisource.org/zh-hans/聖經_(文理和合)/歷代志上

Read More »